Etažiranje

Izrada elaborata etažiranja zgrada, kao preduvjet upisa prava vlasništva u zemljišnoj knjizi i raspolaganja nekretninom.