Legalizacija

Izrada projekata izvedenog stanja zgrada u svrhu ishođenja rješenja o izvedenom stanju, odnosno izrada projekata postojećeg stanja građevina u svrhu evidentiranja građevina u katastarskom operatu i zemljišnoj knjizi.

 

Izrada Izjave ovlaštenog inženjera građevinarstva da nezakonito izgrađena zgrada ispunjava bitni zahtjev mehaničke otpornosti i stabilnosti prema propisima koji su važili u vrijeme kada je zgrada građena ili prema važećim propisima, ako se radi o završenoj zgradi, odnosno njezinom dijelu. Izjavi prethodi pregled i ispitivanje materijala konstrukcije nerazornim metodama. S dobivenim rezultatima ulazi se u proračun konstrukcije, te se na osnovi dobivenih rezultata predlaže način sanacije konstrukcije, ako je potrebno, odnosno daje pisana izjava ako konstrukcija udovoljava bitnom zahtjevu mehaničke otpornosti i stabilnost.

Alati za ispitivanje materijala konstrukcije nerazornim metodama:

  • Wallscanner D – tect 150 SV Professional (tragač armature)
  • Portable concrete tester PCE-HT 225A (sklerometar)